Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πεδίο εφαρμογής: Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από την Νάντια Ταγιεμπ Βαρνακιώτη (ιδιοκτήτρια, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων του διαδικτυακού τόπου www.eye-wear.gr), κατά την εγγραφή τους, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και κατά τις συναλλαγές των σελίδων του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.
Αποποίηση ευθυνών: Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του www.eye-wear.gr και οποιονδήποτε υπηρεσιών δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Νάντια Ταγιεμπ Βαρνακιώτη. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η www.eye-wear.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.eye-wear.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.
Προσωπικά δεδομένα: Κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από τον χρήστη στο www.eye-wear.gr, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (χώρα, νομός, πόλη), e-mail κ.α., τα οποία χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των παραγγελιών και την τήρηση της νομιμότητας. Προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να ζητηθούν και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες του www.eye-wear.gr.
Προστασία προσωπικών δεδομένων: Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
• εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το www.eye-wear.gr προς τους χρήστες του,
• ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
• επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
• ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.eye-wear.gr,
• ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές προϊόντων,
• εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.
Κατ’ εξαίρεση το www.eye-wear.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του εφόσον:
• Έχει τη ρητή και αποδεδειγμένη συγκατάθεση χρηστών για την με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
• Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.eye-wear.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος κάθε φορά.
• Εάν απαιτηθεί από το Νόμο ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ζητηθεί νόμιμα από οποιαδήποτε Δημόσια ή Ανεξάρτητη Αρχή.
Δικαίωμα στη λήθη: Το www.eye-wear.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες.
Νομοθεσία & Συμμόρφωση: Το www.eye-wear.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα κάθε φορά ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.eye-wear.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση της Νομοθεσίας θα αποτελεί αυτομάτως και τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.eye-wear.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.